Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Drukuj

UMOWA O NAUKĘ - rok szkolny 2020/2021

§ 1

 1. Umowa zawierana jest od dnia przeprowadzenia pierwszej lekcji na czas nieokreślony.

 2. Umowę można rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wypełniając zakładkę Rezygnacja.

 3. Jeśli nie uda się nam ustalić planu zajęć, do momentu pierwszej lekcji, bez żadnych konsekwencji można zrezygnować wypełniając zakładkę Rezygnacja.

§ 2

 1. Osoba wypełniająca formularz Zapisy oświadcza, że jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych jak również, że wypełnia formularz w swoim imieniu lub jako opiekun niepełnoletniego Ucznia, a dane, które podaje są prawdziwe.

 2. Opiekun niepełnoletniego Ucznia, oświadcza jest przedstawicielem ustawowym Ucznia, Uczeń pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Ucznia w drodze na lekcję oraz w drodze powrotnej.

§ 3

 1. Studium nie pracuje w dni ustawowo wolne, wakacje, ferie, przerwy świąteczne i za ten czas nie jest pobierana żadna opłata. Kalendarz roku szkolnego

 2. Studium Muzyczne „TONIKA" zobowiązuje się do realizacji indywidualnego programu nauczania oraz otoczenia ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą.

§ 4

 1. Faktura wystawiana jest w ostatnim dniu miesiąca i umieszczana w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu.

 2. Informacja o kwocie, terminie płatności i nr konta wysyłana jest na podany podczas zapisów email. 

 3. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studium Muzycznego TONIKA.

 4. Za zajęcia, na których ucznia nie było pobierana jest pełna opłata, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp).

 5. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata.

 6. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty zaległa kwota nie zostanie wpłacona nastąpi automatyczne zerwanie umowy, a dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej.

 7. W przypadku nieopłacenia faktury w terminie do kolejnej faktury doliczona zostanie dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 10 zł  (słownie: dziesięć złotych).

§ 5

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2020 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry