Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Drukuj

UMOWA O NAUKĘ

zawarta pomiędzy

Studium Muzycznym "TONIKA"

a

rodzicem / opiekunem prawnym dziecka / pełnoletnim uczniem,

zarejestrowanym na stronie www.tonika.zgora.pl

zwanym dalej usługobiorcą

§ 1

 1. Niniejsza umowa nie posiada formy papierowej.
 2. Umowę zawiera się na okres od dnia rejestracji na stronie www.tonika.zgora.pl do końca roku szkolnego.
 3. Umowę można rozwiązać w każdej chwili (nie ma okresu wypowiedzenia). Wystarczy skorzystać z zakładki rezygnacja.
 4. W trakcie trwania umowy nie będą zmieniane żadne warunki współpracy, szczególnie stawki za naukę.

§ 2

 1. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Ucznia, Uczeń pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
 2. Opiekun zobowiązuje się do, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze na lekcję oraz w drodze powrotnej oraz terminowego opłacania faktur.

§ 3

 1. Studium Muzyczne „TONIKA" zobowiązuje się do:
  • realizacji indywidualnego programu nauczania;
  • otoczenia ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą;
  • zorganizowania minimum dwóch koncertów w ciągu roku szkolnego (jednego na koniec pierwszego półrocza i drugiego na koniec drugiego półrocza);
 2. Studium Muzyczne na zajęciach zapewnia instrumenty oraz materiały dydaktyczne.

§ 4

 1. Pierwsza lekcja trwa 30 minut i jest darmowa,  pod warunkiem, że rezygnacja z nauki nie nastąpi wcześniej, niż po czwartej lekcji. W innym wypadku koszt lekcji wynosi 30 zł.
 2. Za zajęcia, na których ucznia nie było pobierana będzie opłata w wysokości połowy stawki, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp).
 3. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata.
 4. Faktura wystawiana jest w ostatnim dniu miesiąca, z dołu, w formie elektronicznej (plik pdf) i wysyłana jest na podany podczas rejestracji adres email.
 5. Wpłat dokonywać należy na konto bankowe podane na fakturze, w terminie 7 dni od wystawienia faktury.
 6. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studium Muzycznego TONIKA.
 7. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, automatycznie pobierana będzie dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę, w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto, która doliczana będzie do kolejnej faktury.
 8. W razie co najmniej trzydniowego opóźnienia w uiszczeniu opłaty przez Opiekuna, Studium Muzyczne, może nie dopuścić Ucznia do uczestnictwa w zajęciach, do momentu uiszczenia należnej opłaty, informując o tym Opiekuna za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 9. Studium nie pracuje tylko w dni ustawowo wolne od zajęć, ferie, przerwy świąteczne (https://men.gov.pl/zycie-szkoly/kalendarz-roku-szkolnego). Dni wolne ustalone przez dyrektorów szkół publicznych nie będą uwzględniane. Pracujemy w dni, w których szkoły zapewniają opiekę wychowawczą, choć nie prowadzą zajęć dydaktycznych.

§ 5

Opiekun niniejszym wyraża zgodę lub nie wyraża zgody (odpowiednio zaznaczyć podczas rejestracji), na nieodpłatne wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Ucznia Studium Muzycznego "TONIKA" w materiałach związanych z działalnością Studium Muzycznego "TONIKA", w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.tonika.zgora.pl, stronie Studium prowadzonej w portalu społecznościowym Facebook, filmach, niezależnie od formy graficznej prezentacji Ucznia, pod warunkiem, że forma ta nie będzie zniekształcona graficznie, obraźliwa, obsceniczna, nie będzie naruszała dóbr osobistych Ucznia, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

§ 6

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tonika Sebastian Tomczyk z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Francuskiej 10, dla celów służących realizacji niniejszej umowy, w trakcie trwania umowy - po jej zakończeniu dane będą kasowane. Dane nie będą udostępniane oraz sprzedawane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Start Polityka cookies Polityka prywatności Regulamin serwisu

Copyright © 2018 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry