Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

Drukuj

UMOWA O NAUKĘ - rok szkolny 2019/2020

zawarta pomiędzy
Tonika Sebastian Tomczyk, ul.Francuska 10, 65-941 Zielona Góra, NIP 929-136-46-21
lub dla Uczniów pani Nataszy Smirnowej
Usługi Muzyczne Natalia Burak, ul.Anny Jagiellonki 23B/10, 65-155 Zielona Góra, NIP 973-06-25-237
zwanych dalej Studium Muzycznym "Tonika"
a Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka/Pełnoletnim uczniem.

§ 1

 1. Umowa zawierana jest od dnia wypełnienia formularza Zapisy na czas nieokreślony.
 2. Umowę można rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wypełniając zakładkę Rezygnacja.

§ 2

 1. Osoba wypełniająca formularz Zapisy oświadcza, że jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych jak również, że wypełnia formularz w swoim imieniu lub jako opiekun niepełnoletniego Ucznia, a dane, które podaje są prawdziwe.
 2. Opiekun niepełnoletniego Ucznia, oświadcza jest przedstawicielem ustawowym Ucznia, Uczeń pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Ucznia w drodze na lekcję oraz w drodze powrotnej.

§ 3

 1. Studium nie pracuje tylko w dni ustawowo wolne od zajęć, wakacje, ferie, przerwy świąteczne. Szczegółowy wykaz dni wolnych znajduje się w menu Aktualności
 2. Studium Muzyczne „TONIKA" zobowiązuje się do realizacji indywidualnego programu nauczania oraz otoczenia ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą.

§ 4

 1. Za zajęcia, na których ucznia nie było pobierana jest pełna opłata, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp).
 2. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata - stosowna korekta dokonana zostanie przy wystawianiu kolejnej faktury.
 3. Faktura wystawiana jest w pierwszym dniu miesiąca i umieszczana w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu, a informacja o kwocie, terminie (20 dni) i nr konta wysyłana jest na podany podczas zapisów email.
 4. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studium Muzycznego TONIKA.
 5. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie nastąpi automatyczna utrata przysługujących zniżek oraz naliczona będzie opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 10 zł  (słownie: dziesięć złotych), która zostanie doliczona do kolejnej faktury.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 


 

 

UMOWA O NAUKĘ - rok szkolny 2018/2019

zawarta pomiędzy
Tonika Sebastian Tomczyk, ul.Francuska 10, 65-941 Zielona Góra, NIP 929-136-46-21
lub dla Uczniów pani Nataszy Smirnowej
Usługi Muzyczne Natalia Burak, ul.Anny Jagiellonki 23B/10, 65-155 Zielona Góra, NIP 973-06-25-237
zwanych dalej Studium Muzycznym "Tonika"
a Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka/Pełnoletnim uczniem.

§ 1

 1. Umowa zawierana jest od dnia wypełnienia formularza Zapisy na czas nieokreślony.
 2. Umowę można rozwiązać w każdej chwili, bez okresu wypowiedzenia - wystarczy skorzystać z zakładki Rezygnacja, dostępnej po zalogowaniu.

§ 2

 1. Osoba wypełniająca formularz Zapisy oświadcza, że jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych jak również, że wypełnia formularz w swoim imieniu lub jako opiekun niepełnoletniego Ucznia, a dane, które podaje są prawdziwe.
 2. Opiekun niepełnoletniego Ucznia, oświadcza jest przedstawicielem ustawowym Ucznia, Uczeń pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Ucznia w drodze na lekcję oraz w drodze powrotnej.

§ 3

 1. Studium nie pracuje tylko w dni ustawowo wolne od zajęć, wakacje, ferie, przerwy świąteczne. Szczegółowy wykaz dni wolnych znajduje się w menu Aktualności
 2. Studium Muzyczne „TONIKA" zobowiązuje się do realizacji indywidualnego programu nauczania oraz otoczenia ucznia w czasie zajęć opieką wychowawczą.

§ 4

 1. Pierwsza lekcja trwa 30 minut i jest darmowa, pod warunkiem, że rezygnacja z nauki nie nastąpi wcześniej, niż po czwartej lekcji. W innym wypadku koszt lekcji wynosi 30 zł.
 2. Za zajęcia, na których ucznia nie było pobierana będzie opłata w wysokości połowy stawki, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp).
 3. Za zajęcia, które nie odbędą się z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata.
 4. Faktura wystawiana jest w ostatnim dniu miesiąca i umieszczana w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu, a informacja o kwocie, terminie i nr konta wysyłana jest e-mailem. 
 5. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Studium Muzycznego TONIKA.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie, automatycznie pobierana będzie dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę, w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto, która doliczana będzie do kolejnej faktury.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Start Polityka cookies Polityka prywatności

Copyright © 2019 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry