Aktualności

W bieżącym miesiącu

Studium Muzyczne

Logowanie

Email

Hasło

Nie pamiętam hasła

REGULAMIN

Rozdział I. Informacje wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.tonika.zgora.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz dostępnych w nich materiałów edukacyjnych.
 2. Właścicielem Serwisu jest Sebastian Tomczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Tonika" Sebastian Tomczyk, z siedzibą w Zielonej Górze, NIP 929-136-46-21

Rozdział II. Rejestracja

 1. Serwis jest ogólnodostępny i bezpłatny, przy czym dostęp do części materiałów możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.
 2. Rejestracji mogą dokonywać TYLKO rodzice/opiekunowie prawni uczniów Studium Muzycznego TONIKA. Każda inna próba rejestracji zostanie automatycznie odrzucona.
 3. W momencie dokonania rejestracji osoba jej dokonująca staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, że zapoznała się i w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu, oraz  zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 4. Administrator ma prawo odmówić osobie, która nie akceptuje warunków Regulaminu, dostępu do treści zawartych w Serwisie.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Rejestracja Użytkownika konta obejmuje:
  • wypełnienie ankiety rejestracyjnej
  • zaakceptowanie Regulaminu

Rozdział III. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego działania Serwisu na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej w najnowszej wersji oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skorzystać z działu pomocy lub skontaktować się z Administratorem Serwisu. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie niezależnych od niego łącz internetowych oraz oprogramowania, które spowoduje utrudnienia bądź uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

Rozdział IV. Przedmiot usług

 1. Przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji ułatwiających komunikację między Studium Muzycznym Tonika a jego uczniami, w tym np. z dziennika elektronicznego, informacji o płatnościach, czy materiałów edukacyjnych.
 2. Treści dostarczane są Użytkownikowi na stronie internetowej Serwisu po dokonaniu rejestracji i akceptacji tejże przez administratora.

Rozdział V. Zasady ogólne

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, oraz przepisów prawa polskiego. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami może powodować usunięcie konta Użytkownika.
 2. W przypadku powstania szkody związanej z nierespektowaniem postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia tej szkody lub jeśli nie jest to możliwe, do wypłaty odszkodowania za poniesioną przez serwis tonika.zgora.pl szkodę.
 3. Wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Serwisu będą udostępnione na stronach Serwisu.
 4. Jakiekolwiek komunikaty wysyłane przez Administratora, które nie dotrą do Użytkownika z powodu zmiany jego danych kontaktowych (w szczególności adresu e-mail), bez uaktualnienia tego adresu w Serwisie, uważa się za dostarczone.
 5. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania z usług Serwisu treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp.. Nie wolno również nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu czy usługi.

Rozdział VI. Opłaty.

 1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Rozdział VII. Odstąpienie.

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do administratora strony o usunięcie konta użytkownika bez podania przyczyn.

Rozdział VIII. Komentarze Użytkowników

 1. Serwis umożliwia dyskusję dotyczącą zawartych w nim treści w formie komentarzy pod wybranymi materiałami.
 2. Za treść informacji zamieszczanych w formie komentarzy przez Użytkownika, niezależnie od ich formy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który tą informację zamieścił.
 3. Administrator ma prawo do usunięcia w całości lub części komentarzy zawierających treści obraźliwe, niezgodne z Regulaminem lub polskimi przepisami prawa.
 4. Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli ten uporczywie i z premedytacją łamie regulamin zamieszczając w formie komentarzy treści, o których mowa w punkcie 3.

Rozdział IX. Prawa Autorskie.

 1. Wszystkie treści zawarte w serwisie, a szczególnie takie jak nagrania audio-wideo materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Treści zawarte w serwisie nie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane do celów komercyjnych, jak również nie mogą być kopiowanie, udostępnianie, modyfikowane, rozpowszechnianie. Ponadto Użytkownik nie ma prawa najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów zawartych w Serwisie.
 3. Serwis nie umożliwia pobierania materiałów na dysk. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie za pośrednictwem przeglądarki WWW bezpośrednio z zasobów Serwisu.
 4. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie do użytku osobistego odbywa się na ogólnych zasadach prawa autorskiego.
 5. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na stronie tonika.zgora.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
 6. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Rozdział X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem wyżej wymienionych usług. "Tonika" Sebastian Tomczyk zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
 2. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, ze zm.) "Tonika" Sebastian Tomczyk może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
  • adres poczty elektronicznej Użytkownika,
  • dane zawarte w ankiecie rejestracyjnej.
 3. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu będą wykorzystane w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.
 4. Wyjątkiem od ust. 3 jest prawo Administratora do przetwarzania danych Użytkowników w celach marketingowych, w tym do wysyłania informacji komercyjnych Partnerów Serwisu na adres e- mail Użytkownika.

Rozdział XI. Reklamacje.

 1. W przypadku niepoprawnego działania Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie administratora systemu poprzez adres e-mail: tonika-st@wp.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez Administratora stanowisku.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis zdarzenia motywującego reklamację, wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska Administratora w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 5. "Tonika" nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od niego niezależne.
 6. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  • przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
  • awarie transmisji lub łączy, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą "Tonika" nie odpowiada,
  • konieczne przerwy eksploatacyjne, konserwacyjne oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
  • okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
 7. "Tonika" nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usługi w przypadku, gdy Użytkownik podczas procesu rejestracji, bądź podczas zamówienia usługi, podał błędne dane teleadresowe.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. Zmiany zaczynają obowiązywać od daty ich publikacji w Serwisie, przy czym Użytkownicy posiadający już konta na Serwisie, o zmianach Regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
 6. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i skontaktować się z Administratorem Serwisu. Administrator poinformuje Użytkownika o przysługujących mu uprawnieniach.
 7. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora Serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Start Polityka cookies Polityka prywatności Regulamin serwisu

Copyright © 2018 Tonika - Studium Muzyczne - Zielona Góra

Zalogowany jako

Do góry